• S I R E N I U S
    S I R E N I U S
    Clothes design & styling : Ivana Tomic
    Photos: Federico Ricca
    Hair & make-up: Ivana Tomic
    Models: Rosana Pérez